Nová Zelená Úsporám

to je cesta k levné elektřině ze slunce s podporou státu 

My v CET vše zařídíme za Vás.

Pokud Vás to ale zajímá a chcete si dotační program nastudovat, základní informace najdete zde:

 

Leták NZÚ pro rodinné domy ke stažení zde

Leták NZÚ pro bytové domy ke stažení zde

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

 • podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
 • o dotaci v této podoblasti může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6/C.3.7) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů nebo (C.3.8) s využitím tepelného čerpadla.
 • podporu v této oblasti je možno poskytnout ve vybraných případech též na dříve podpořené rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností, na jejichž výstavbu byla poskytnuta podpora z Programu Nová zelená úsporám 2013 nebo Nová zelená úsporám v oblasti podpory B. (podrobné informace kapitola 2.4.2 Závazných pokynů).**
 • na vybrané kombinace stávajících solárních systémů s novými, které mají sloužit ke stejnému nebo obdobnému účelu a byly již v minulosti podpořeny z jiných dotačních titulů, nelze poskytnout podporu.**
 • při podání žádosti před dokončením rodinného domu musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
 • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT,
 • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie,
 • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
 • podpora na fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7 a C.3.8 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016,
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7 a C.3.8 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp,
 • podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.3.1

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění 

50 000

C.3.3

FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

C.3.5

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

70 000

C.3.6

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100 000

C.3.7

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1

150 000

C.3.8

Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem

150 000

 

Podrobnější informace ohledně dotačního programu získáte na

www.novazelenausporam.cz